ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πρέπει να τιμούμε την Γέννηση του Ιησού Χριστού και με ποιο τρόπο ;

A. Ποιοι γιόρτασαν για πρώτη φορά τη γέννηση του Ιησού Χριστού ;
Οι πρώτοι που δοξολόγησαν και γιόρτασαν τη γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν ΑΓΓΕΛΟΙ και οι ποιμένες – βοσκοί ! Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, περιγράφονται οι εκφράσεις χαράς και δοξολογίας προς τον Θεό.
1. Εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην.
2. αύτη η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου.
3. και επορεύοντο πάντες απογράφεσθαι, έκαστος εις την ιδίαν πόλιν.
4. ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλιν Δαυΐδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, δια το είναι αυτόν εξ οίκου και πατριάς Δαυΐδ,
5. απογράψασθαι συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτώ γυναικί, ούση εγκύω.
6. εγένετο δε εν τω είναι αυτούς εκεί επλήσθησαν αι ημέραι του τεκείν αυτήν,
7. και έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ουκ ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι.
8. Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί την ποίμνην αυτών.
9. και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτοίς και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν.
10. και είπεν αυτοίς ο άγγελος, μη φοβείσθαι. ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ,
11. ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος εστι Χριστός Κύριος, εν πόλει Δαυΐδ.
12. και τούτο υμίν το σημείον, ευρήσετε βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν φάτνη.
13. και εξαίφνης εγένετο συν τω αγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου αινούντων τον Θεόν και λεγόντων.
14. δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.
15. και εγένετο ως απήλθον απ΄ αυτών εις τον ουρανόν οι άγγελοι, και οι άνθρωποι οι ποιμένες είπον προς αλλήλους, διέλθωμεν δη έως Βηθλεέμ και ίδωμεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισεν ημίν.
16. και ήλθον σπεύσαντες, και ανεύρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη.
17. ιδόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαληθέντος αυτοίς περί του παιδίου τούτου.
18. και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς.
19. η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν τη καρδία αυτής.
20. και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν επί πάσιν οις ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς.
Αυτό που έκαναν εκείνη την ημέρα οι Άγγελοι και οι ποιμένες, η χαρά και η δοξολογία προς τον Θεό, είναι αυτό που επαναλαμβάνει κάθε χρόνο η Εκκλησία, ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, για το γεγονός της σωτηρίας μας.
Αλλά δεν ήταν μόνο οι Άγγελοι και οι ποιμένες που γιόρτασαν τη γέννηση του Ιησού Χριστού, σύμφωνα πάντα με την Αγία Γραφή. Ήρθαν και μάγοι (εκπρόσωποι των πολυθεϊστικών και αποκρυφιστικών θρησκειών) για να τιμήσουν τον νεογέννητο Χριστό και να τον προσκυνήσουν (Ματθ, κεφ 2, 1 – 12) !
1. Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέραις Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα
2. λέγοντες, που εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ.
3. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ΄ αυτού,
4. και συναγαγών πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επυνθάνετο παρ΄ αυτών που ο Χριστός γεννάται.
5. οι δε είπον αυτώ, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γαρ γέγραπται δια του προφήτου.
6. και συ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη ει εν τοις ηγεμόσιν Ιούδα, εκ σου γαρ εξελεύσεται ηγούμενος, όστις ποιμανεί τον λαόν μου τον Ισραήλ.
7. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τους μάγους ηκρίβωσε παρ΄ αυτών τον χρόνον του φαινομένου αστέρος,
8. και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ είπε• πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, επάν δε εύρητε, απαγγείλατέ μοι, όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ.
9. οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν• και ιδού ο αστήρ ον είδον εν τη ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελθών έστη επάνω ου ην το παιδίον•
10. ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα,
11. και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν•
12. και χρηματισθέντες κατ΄ όναρ μη ανακάμψαι προς Ηρώδην, δι΄ άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών.
Οι Άγγελοι, οι ποιμένες, οι μάγοι τίμησαν και εόρτασαν τη γέννηση του Ιησού Χριστού, υμνώντας και δοξολογώντας τον Θεό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους στο Κύριο. Ποια άλλη απόδειξη θέλουμε, από την Αγία Γραφή, για να υμνούμε, να δοξολογούμε και να εορτάζουμε – ορθόδοξα , χριστιανικά – το κοσμοϊστορικό γεγονός της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους ; Φαντάζεστε να υπήρχαν, τότε, οι διάφοροι ιδρυτές και καθοδηγητές των χιλιάδων χριστιανικών αιρέσεων ; Τι θα έλεγαν στους Αγγέλους, τους ποιμένες και τους μάγους ; Σαν να τους ακούω τώρα μπροστά μου: « Που λέει η Γραφή να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα»;
B. Μήπως η γιορτή αυτή είναι «ειδωλολατρική»; Τι απαγορεύει η Αγία Γραφή στους από εθνικών χριστιανούς ;
Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τήρησε απαρέγκλιτα το νόμο και τις εορτές της Παλιάς Διαθήκης. Μίλησε στις συναγωγές. Δεν ήρθε να καταργήσει τα πάντα, αλλά να τα μεταμορφώσει, να τα αλλάξει. Ήρθε να καταργήσει το κράτος της αμαρτίας και του θανάτου. Κάθε τι ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ, χρησιμοποιείται από την Εκκλησία, με ανακαινισμένο περιεχόμενο! Κάθε τι που ήταν χρήσιμο από τη λατρεία των Ιουδαίων διατηρήθηκε μέσα στην Εκκλησία, με άλλο, πιο ουσιαστικό, χριστιανικό περιεχόμενο! Και τα αναγνώσματα και οι ύμνοι, με την προσθήκη των Μυστηρίων ( που δεν υπήρχαν πριν την ενσάρκωση του Χριστού ). Και οι Απόστολοι τηρούσαν τις διάφορες εορτές, με άλλο περιεχόμενο!
Πράξεις των Αποστόλων (20, 16)
« έκρινε γαρ ο Παύλος παραπλεύσαι την Έφεσον, όπως μη γένηται αυτώ χρονοτριβήσαι εν τη Ασία• έσπευδε γαρ, ει δυνατόν ην αυτώ, την ημέραν της Πεντηκοστής γενέσθαι εις Ιεροσόλυμα»
Επιστολή Α΄ προς Κορινθίους (16, 8 )
« επιμενώ δε εν Εφέσω έως της Πεντηκοστής»
Το ίδιο ισχύει και για τις «εθνικές» συνήθειες. Εάν κάποια συνήθεια των εθνικών δεν είναι αμαρτωλή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Εκκλησία, για λόγους πνευματικούς, για λόγους δοξολογίας του Θεού! Οι Απόστολοι δεν έβαλαν πνευματικά βάρη σε όσους από τους εθνικούς επέστρεφαν στον αληθινό Θεό ! Δεν τους επέβαλαν ούτε την περιτομή, ούτε τους στέρησαν από διάφορες συνήθειες και έθιμα που δεν είχαν σχέση με την αμαρτία ή τον πολυθεϊσμό !
Πράξεις των Αποστόλων ( κεφ 15, 28-29 )
Έδοξε γαρ τω Αγίω Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεσθαι υμίν βάρος πλην των επάναγκες τούτων, απέχεσθαι ειδωλοθύτων και αίματος και πνικτού και πορνείας• εξ ων διατηρούντες εαυτούς ευ πράξετε. έρρωσθε
Κατά συνέπεια, ότι άλλο δεν απαγορεύει ρητά η Γραφή, ότι δεν αναφέρει ως απαγορευμένο για τους Χριστιανούς, ρητά και ξεκάθαρα, τότε αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει η Εκκλησία για λόγους πνευματικούς, με νέο περιεχόμενο, χριστιανικό.
Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με την πνευματική στενότητα, την πνευματική τύφλωση και μιζέρια των ιδρυτών και των ψευτοποιμένων των διαφόρων χριστιανικών αιρέσεων που απαγορεύουν στα μέλη τους να γιορτάσουν Χριστούγεννα !Τι κακό υπάρχει στη εορτή αυτή, όταν ο Χριστιανός επιδίδεται σε έργα νηστείας, προσευχής, αγάπης προς τον πλησίον; Έτσι έκαναν και στις ειδωλολατρικές γιορτές ή ακριβώς τα αντίθετα ; Είναι «αμαρτία» ή «ειδωλολατρία», όταν εκείνη την ημέρα οι συνειδητοί Χριστιανοί εκκλησιάζονται και μεταλαμβάνουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού ή όταν – νωρίτερα – μετανοούν, εξομολογούνται και λαμβάνουν άφεση αμαρτιών για τα αμαρτήματά τους ; Γιατί φορτώνουν στη πλάτη των μελών τους άλλα βάρη που δεν όρισαν ούτε οι Απόστολοι, ούτε η Αγία Γραφή ;
Η Εκκλησία γέμισε, σταδιακά, όλο τον εκκλησιαστικό χρόνο, με γιορτές ( σε ανάμνηση γεγονότων του Χριστού, της Παναγίας , αλλά και της ημέρας κοίμησης των Αγίων), ώστε – καθημερινά- να στρέφει την προσοχή των Χριστιανών στο αιώνιο Θεό, με τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας . Με αυτό τον τρόπο συνδέει τους ανθρώπους καθημερινά και με τον Θεό, αλλά και με τους Αγίους ( η θριαμβεύουσα Εκκλησία ) , αλλά και με τους εορτάζοντας συνανθρώπους μας ( οι οποίοι, καλούνται να μιμηθούν σε ΑΓΙΟΤΗΤΑ, τον Άγιο του οποίου το όνομα φέρουν ) !
Δηλαδή, η Εκκλησία, καθημερινά, ζητά από τους πιστούς, από τα μέλη της Εκκλησίας, ΑΓΑΠΗ και ΛΑΤΡΕΙΑ προς τον Θεό, ζητά , επίσης, τιμή και αγάπη στους( ζωντανούς – κεκοιμημένους ) Αγίους της ,αλλά και προς τους αδελφούς μας για την ονομαστική τους γιορτή !
Ας δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α’ προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 9 , 19-22 :
19. Ελεύθερος γαρ ων εκ πάντων πάσιν εμαυτόν εδούλωσα, ίνα τους πλείονας κερδήσω• 20. και εγενόμην τοις Ιουδαίοις ως Ιουδαίος, ίνα Ιουδαίους κερδήσω• τοις υπό νόμον ως υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον κερδήσω• 21. τοις ανόμοις ως άνομος, μη ων άνομος Θεώ, αλλ΄ έννομος Χριστώ, ίνα κερδήσω ανόμους• 22. εγενόμην τοις ασθενέσιν ως ασθενής, ίνα τους ασθενείς κερδήσω• τοις πάσι γέγονα τα πάντα, ίνα πάντως τινάς σώσω.
Ο Απόστολος Παύλος εκφράζει σαφέστατα το Πνεύμα της Εκκλησίας, που χρησιμοποιεί τα πάντα ( που δεν είναι αμαρτωλά ) για να φέρει τους ανθρώπους κοντά στο Χριστό και την ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ.
Οι ιδρυτές, όμως, και οι ποιμένες των αιρέσεων έχουν τους λόγους τους που μισούν τα Χριστούγεννα και κάθε άλλη χριστιανική γιορτή, που στρέφει τον νου προς τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και τον πλησίον. Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό, επιχειρούν να δαιμονοποιήσουν τα πάντα, εκτός της αίρεσης, και να αποκόψουν τα μέλη τους από τον υπόλοιπο κόσμο, ώστε να ελέγχουν πλήρως το μυαλό και τη ζωή τους! Στόχος είναι να προβληθεί ο ποιμένας ή ο ιδρυτής της αίρεσης ως ο μοναδικός «συνομιλητής» και «διαμεσολαβητής» μεταξύ Θεού και των μελών της ομάδας, ώστε τα μέλη να υπακούουν πειθήνια στις «οδηγίες» του κάθε ψευτοποιμένα , ο οποίος ισχυρίζεται ότι τις λαμβάνει, απευθείας, από τον Θεό !!!
Οι ιδρυτές και οι ποιμένες δεν θέλουν Μυστήρια ( όπου είναι παρών ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα ) , δεν θέλουν Αγίους, δεν θέλουν γιορτές, ώστε ΠΑΝΤΟΥ να φαίνονται ΑΥΤΟΙ ως οι επίγειοι «αντιπρόσωποι» του Θεού στη γη, που μοιράζουν « αλήθεια» και « προφητείες» με δόσεις !!!
Πως θα μπορούσε η εταιρία Σκοπιά να πείσει τα μέλη της να τρέχουν μέρα-νύχτα (ακόμα και σε αργίες ) να μοιράζουν τα έντυπά της , πόρτα-πόρτα, αν είχε Μυστήρια, ακολουθίες, προσευχές, γιορτές ; Τα καταργεί όλα, δεν έχει ούτε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στο κόσμο ( παρά μόνο τυπογραφεία και αίθουσες σεμιναρίων υποψηφίων, αμισθί, πλασιέ εντύπων -τις οποίες ονομάζει αίθουσες « βασιλείας» !!! ), γιατί τα μέλη της δεν πρέπει να χάνουν χρόνο με αγαθοεργίες, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, άσυλα ανιάτων κτλ !!! Δεν πρέπει να κάνουν γιορτές, γιατί έτσι «κλέβουν χρόνο από τον Θεό» , δηλαδή δεν μοιράζουν αρκετά έντυπα ή δεν κάνουν πολλές «γραφικές μελέτες» στα σπίτια των ανυποψιάστων και ανενημέρωτων ανθρώπων !
Μια «γιορτή» μόνο κάνει ετησίως, μια παρωδία «ανάμνησης»του Χριστού , με ψευτοκοινωνία, όπου και εκεί, όπως και στις άλλες συγκεντρώσεις σε γήπεδα και αίθουσες, γίνεται η στρατολόγηση υποψήφιων, ισόβιων, αμισθί διανομέων περιοδικών και εντύπων της ! Έτσι, όλα τα βαφτίζει « αμαρτωλά» , «ειδωλολατρικά» για να μην έχουν ελεύθερο χρόνο τα μέλη της για κάτι άλλο ή για να σκεφτούν όσα λέγονται στις διάφορες συνάξεις της ή να ερευνήσουν τα αποκομμένα και παραφρασμένα και κακομεταφρασμένα χωρία της Αγίας γραφής που χρησιμοποιεί για να τους έχει υποχείριά της !
Επιπλέον, υποβαθμίζει το γεγονός της ενανθρώπισης του Θεού, χαρακτηρίζοντας τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, ως «κτίσμα», ως «αρχάγγελο Μιχαήλ», ακυρώνοντας, δηλαδή, το γεγονός της Σωτηρίας του ανθρώπου, αφού το όνομα του Χριστού είναι «Θεός Σωτήρ» ( Ματθ, 1:21) ! Τον ονομάζει «κυβερνήτη»μιας «θεοκρατικής κυβέρνησης» εξισώνοντάς Τον με τους πολιτικούς, και υποβαθμίζει την ουράνια Βασιλεία του Θεού με μια «επίγεια βασιλεία» , αρχικά «χιλιετή» και αργότερα αιώνια, σε όσους παρακολουθούν υποτακτικά τις εντολές του «κυβερνώντος σώματος» στο Μπρούκλιν της Αμερικής και κάνουν, αμίλητα και αδιαμαρτύρητα και αμισθί ) τους πλασιέ των εντύπων της αμερικανικής αυτής πολυεθνικής εκδοτικής εταιρίας !
Δηλαδή, με βάση τη λογική της Σκοπιάς ( αλλά και άλλων αιρέσεων ) ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας αναγκάσει να γίνουν διανομείς εντύπων, να ακούμε ομιλίες ποιμένων και να δεχόμαστε την «αλήθειά» Του σε δόσεις ( και μάλιστα , μερικές φορές, να μας «λέει» ακριβώς το αντίθετο!!!) , να λέμε τραγουδάκια, για να μας χαρίσει αιώνια ζωή πάνω στη φθαρτή γη !
Αξίζει, λοιπόν, όλοι μας να γιορτάζουμε τα αληθινά Χριστούγεννα της Αγάπης, της Συγχωρητικότητας, της Μετάνοιας, της Εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας, στα οποία μας καλεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Να αφήσουμε τον Χριστό να γεννηθεί στις καρδιές μας και να πρωταγωνιστήσουμε σε έργα ΑΓΑΠΗΣ, βοηθώντας, μέσω της Ορθόδοξης Ιεραποστολής, τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά μας και υποφέρουν ! Να χαρούμε και να δοξολογήσουμε το Θεό για το γεγονός της ενανθρώπισής Του, όπως έκαναν τότε οι Άγγελοι, οι ποιμένες ! Να Τον προσκυνήσουμε ταπεινά, όπως έκαναν τότε οι Μάγοι ! Να χαρούμε με την χαρά των εορταζόντων, να έρθουμε ο ένας πιο κοντά στον άλλο, στην οικογένεια, στο χώρο εργασίας, σε κάθε κοινωνικό χώρο. Να αφήσουμε τα πάθη και τα μίση, να αφήσουμε εκείνα που μας χωρίζουν ( κόμματα, ιδεολογίες, περιουσίες, οικονομικά, αθλητικά ) και να συναντηθούμε ΟΛΟΙ μέσα στο Ποτήρι της Ζωής, στη Θεία Κοινωνία, μαζί με τον Χριστό και μαζί με όλη την ανθρωπότητα ( κεκοιμημένους και ζωντανούς ) !
Και, αν παλαιότερα, υπήρχαν αρκετοί λόγοι να εορτάζουμε χριστιανικά τα Χριστούγεννα, σήμερα οι ειλικρινείς Χριστιανοί πρέπει να τα τιμούμε ακόμα περισσότερο, τη στιγμή που η Νέα Εποχή προσπαθεί να τα καταργήσει και τη στιγμή που κάποιοι νοσταλγοί του παρελθόντος προσπαθούν να επαναφέρουν τις ειδωλολατρικές γιορτές των ηλιοστασίων και της λατρείας κτισμάτων και ψευτοθεών σε αγαστή ( πνευματική ) συνεργασία με μυστικές οργανώσεις, απαράδεκτες για τα δημοκρατικά πολιτεύματα στα οποία ζούμε.
Χριστούγεννα δεν είναι μόνο το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ούτε καν το στολισμένο καραβάκι..
Χριστούγεννα δεν είναι μόνο το στόλισμα των σπιτιών με πολύχρωμα φωτάκια…
Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, τα τσουρέκια, τα χριστόψωμα…
Χριστούγεννα δεν είναι οι μαζικές αγορές παιχνιδιών, δώρων και κάθε είδους καταναλωτικού αγαθού…
Χριστούγεννα δεν είναι ρεβεγιόν το προηγούμενο βράδυ καιξενύχτι μέχρι πρωίας σε νυχτερικά κέντρα,με ατελείωτη κατανάλωση αλκοόλ και τσιγάρου,με δυνατή μουσική,μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους άγνωστους, απρόσωπους…
Χριστούγεννα δεν είναι μόνο διακοπές και ταξίδια αναψυχής εντός και εκτός Ελλάδας, χωρις εκκλησιασμό και Θεία Κοινωνία.
Χριστούγεννα δεν είναι μόνο η γαλοπούλα και κάθε είδους φαγώσιμο…
Χριστούγεννα δεν είναι χαρτοπαιξία και καζινομανία…
Χριστούγεννα δεν είναι διακοπές από το σχολείο και το Πανεπιστήμιο…
Χριστούγεννα δεν είναι ο δυτικόφερτος SANTA CLAUS ντυμένος στα χρώματα της Κόκα Κόλα.
Χριστούγεννα δεν είναι οι φιλανθρωπικές επιδείξεις νεόπλουτων εκατομμυριούχων και η φιλανθρωπία των γιορτών , όταν όλες τις άλλες μέρες κυριαρχεί η άγρια εκμετάλλευση, η απάτη, το κλέψιμο εκ μέρους «μεγαλο-φιλανθρώπων»…
Χριστούγεννα δεν είναι μόνο οι χριστουγεννιάτικες συναυλίες…
Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα εμπορευματοποιημένα ( πια ) κάλαντα…
Χριστούγεννα δεν είναι οι » καλικάντζαροι » και τα ξωτικά…
Χριστούγεννα δεν είναι αστρολογικές προβλέψεις για το νέο έτος…
Χριστούγεννα δεν είναι παγανιστικά τοπικά έθιμα που επιβιώνουν λόγω του τουρισμού…
Χριστούγεννα δεν είναι θέαση και τηλεθέαση αθλητικών δρωμένων, με » θεοποίηση των ποδοσφαιρικών ομάδων μας «, δεν είναι η «θεοποίηση» κομμάτων ή ιδεολογιών ή φιλοσοφιών ή κάθε είδους χόμπι !
Χριστούγεννα δεν είναι η τηλεόραση και τα «χριστουγεννιάτικα » ριάλιτυ σόου, τηλεπαιχνίδια, τηλεσκουπίδια και κουτσομπολίστικες εκπομπές !
Χριστούγεννα δεν είναι μόνο παραμύθια και διηγήματα…
Για όσους πιστεύουν σε υπερκαταναλωτικά Χριστούγεννα, γεμάτα υλικές και ηδονικές απολαύσεις, η γεύση που μένει είναι ένα ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΕΝΟ, μία προσωρινή χαρά αλλά και μία βέβαιη κατάθλιψη, μελαγχολία, αν κάτι από αυτά δεν υλοποιηθεί...Αυτά είναι τα Χριστούγεννα του σύγχρονου, απρόσωπου, < πολιτισμού >, που ποτέ δεν φέρνουν την ψυχική ηρεμία, τη γαλήνη, την ικανοποίηση στις ψυχές των ανθρώπων!
Εμείς πιστεύουμε στα αληθινά Χριστούγεννα σε πείσμα των αρνητών του Χριστιανισμού, σε πείσμα της παγκοσμιοποίησης και της νέας εποχής, σε πείσμα όσων κινούνται από πνεύματα πλάνης (αιρέσεις, παραθρησκείες και ψευτοθρησκείες ), σε πείσμα των νεοπαγανιστών…
Χριστούγεννα είναι περίοδος νηστείας και καρδιακής νοερής προσευχής…
Χριστούγεννα είναι περίοδος μετανοίας, εξομολόγησης…
Χριστούγεννα είναι να γεννηθεί μέσα στις καρδιές μας ο Ιησούς Χριστός με συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία και Θεία Λειτουργία το ξημέρωμα της 25ης Δεκεμβρίου…
Χριστούγεννα σημαίνει αγάπη και ανθρωπιά 365 μέρες το χρόνο…
Χριστούγεννα σημαίνει στη φάτνη της ψυχής μας να γεννηθεί ο Χριστός και εκείνη την ημέρα και όλη μας τη ζωή…
Χριστούγεννα σημαίνει Ορθόδοξη Ιεραποστολή στα έθνη, για να γεννηθεί σε όλες τις καρδιές ο Σωτήρας του κόσμου !
Χριστούγεννα σημαίνει συμπαράσταση στον ανθρώπινο πόνο, στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν σε όλο το κόσμο, ανεξάρτητα από φυλή ή θρήσκευμα !
Ας αντισταθούμε λοιπόν σε ΟΣΟΥΣ απαξιώνουν τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ…
Ας αντισταθούμε σε όσους λένε « καλές γιορτές », γιατί δεν τους αρέσει το «Καλά Χριστούγεννα »!
Ας αντισταθούμε σε όσους απαλείφουν από καταστήματα, κάρτες και οτιδήποτε άλλο τη λέξη «Χριστούγεννα», στο όνομα μιας κακώς εννοούμενης ανεκτικότητας!
Κι αν ξεριζώσουν τον Χριστό (και τα Χριστούγεννα) από τις βιτρίνες, τις πλατείες,από τα βιβλία, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ!
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ «ΘΑΨΟΥΝ» ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟ,ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΜΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ( Ιωάνν, 6:40-60 )
21 ΑΙΩΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΣΒΗΣΟΥΝ…
21 ΑΙΩΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΟΥΝ…
21 ΑΙΩΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΣΑΝ ΠΡΟΦΗΤΗ, ΣΑΝ ΑΓΓΕΛΟ, ΣΑΝ ΚΤΙΣΜΑ, ΣΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟ, ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΣΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ, ΣΑΝ ΡΑΒΒΙΝΟ, ΣΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ, ΣΑΝ…
ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 21 ΑΙΩΝΕΣ ΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ!

 

 

 

 
.